FORMER AMBASSADORSHIGH COMMISSIONERS IN MAPUTO
Home › FORMER AMBASSADORSHIGH COMMISSIONERS IN MAPUTO
 

Name

From

To

1

Shri A. R. Kakodkar

22.06.1975

06.07.1978

2

Shri O. N. Sheopuri

14.10.1978

08.05.1981

3

Shri G. S. Bedi

02.07.1981

13.09.1984

4

Shri A. W. B Vaz

01.1985

20.12.1986

5

Shri B. M. C. Nayar

05.07.1987

14.12.1990

6

Shri Surendra Kumar

12.03.1991

11.10.1994

7

Shri P. S. Randhawa

27.10.1994

13.03.1996

8

DR. Jaspal Singh

19.01.1998

18.01.2000

9

Shri Avinash C. Gupta

22.11.2000

04.08.2003

10

Shri U. C. Baro

28.01.2004

31.05.2006

11

Shri Rajinder Bhagat

26.07.2006

19.08.2009

12

Dr. Ashok K. Amrohi

27.10.2009

19.12.2013

13

Shri Pavan Kapoor

02.01.2014

08.2.2016

14.

Shri Rudra Gaurav Shresth

30.04.2016

27.01.2019Navigation